Finanční ukazatele

Bez informací, které poskytuje finanční analýza, žádný investor na trhu dlouho nevydrží. Finanční ukazatele obsahují veškeré informace, které jsou potřebné k profitabilnímu investování do akcií.

Níže je rozdělení těch nejpoužívanějších ukazatelů. Jednotlivé finanční ukazatele jsou rozděleny do příslušných skupin podle toho, o čem vypovídají. Vypočítané finanční ukazatele lze nalézt prakticky pro všechny společnosti na trhu na mnoha kvalitních internetových stránkách.  Rozdělení na různých internetových stránkách může být mírně odlišně, nicméně důležitý je jejich význam a hodnoty, které poskytují.

Finanční ukazatele – rozdělení

Hodnota společnosti (Valuation)

 • Tržní kapitalizace (Market Capitalization) = celková tržní hodnota všech akcií dané společnosti
 • Ukazatel P/E (price/earnings ratio) =  poměr tržní ceny akcie a zisku na akcii
 • Ukazatel EPS (earnings per share) =  poměr zisku společnosti a průměrného počtu akcií

Efektivita společnosti, klasické finanční ukazatele (Financial)

 • Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) = poměr zisku k celkovým aktivům neboli bilanční sumě
 • Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) = poměr zisku k vlastnímu kapitálu vyjadřuje jak společnost zhodnocuje svůj kapitál
 • Rentabilita investic (ROI – Return on Investment) = poměr zisku společnosti k celkovým investicím
 • Likvidita (Current ratio) = poměr krátkodobých oběžných aktiv a krátkodobých závazků nebo také zdrojů krytí těchto aktiv
 • Dlouhodobá zadluženost (LTDebt/assets) = poměr dlouhodobých závazků společnosti a celkových aktiv neboli bilanční sumy
 • Celková zadluženost (Total Debt/assets) = poměr cizích zdrojů společnosti a celkových aktiv neboli bilanční sumy
 • Finanční páka (Debt/Equity) = poměr cizích zdrojů společnosti a vlastního kapitálu, vyjadřuje jaký je poměr vlastních a cizích zdrojů neboli kolik si společnost půjčuje na svou činnost
 • Hrubá marže (Gross Margin) = vyjadřuje de facto poměr výnosů a nákladů přímo spojených s výnosy společnosti. Jinými slovy ukazuje, s jakou přirážkou společnost prodává své výrobky.
 • Úrokové krytí (Interest coverage) = poměr zisku před úroky a zdaněním (EBIT) a nákladových úroků vyjadřuje de facto kolik zisku společnosti berou náklady na cizí kapitál

Dividendy (Dividend)

 • Dividenda na akcii (DPS – dividend per share) = poměr celkových vyplacených dividend a počtu akcií společnosti neboli jakou částku obdrží vlastník na jednu akcii
 • Dividendový výnos (Dividend Yield) = vyjadřuje kolik procent z ceny akcie vyplatí průměrně každý rok společnost svým akcionářům

Ostatní důležité ukazatele

 • Počet akcií (Outstanding) = suma všech akcií dané společnosti
 • Počet obchodovatelných akcií (Float) = suma všech akcií dané společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné
 • Beta koeficient (Beta) = ukazuje volatilitu nebo také rizikovost aktiva v porovnání s celkovým trhem
 • Objem obchodů (Volume) = vyjadřuje kolik akcií je obchodováno v určitém čase
 • Cenová změna (Change) = vyjadřuje změnu v ceně akcie od poslední uzavírací ceny

Dále lze najít například nejvyšší (XXw high) nebo nejnižší (XXw low) cenu za určité období, které akcie dosáhla nebo průměrnou cenu (XXw avg) akcie za příslušné období.

Na kvalitních internetových stránkách lze akcie samozřejmě řadit dle příslušných ukazatelů, sledovat jejich vývoj v porovnání s vývojem odvětví a dělat s nimi mnoho dalších užitečných porovnání.