Ebitda

Ebitda je zkratka pro “Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, což přeloženo znamená “zisk před započtením úroků, daní, odpisů a amortizací”. Jedná se o indikátor provozní výkonnosti firmy. V podstatě nám udává hrubý provozní zisk firmy, jinak řečeno, jakého zisku podnik s aktuálními statky dosahuje. Výpočet probíhá následovně:

EBITDA = výnosy – náklady

I když výpočet tohoto ukazatele není z účetního hlediska sledovaný, jedná se o velmi často používaný ukazatel. Je velmi oblíbený hlavně v západních zemích Evropy a USA. Smyslem tohoto ukazatele je porovnání ziskovosti mezi různými společnostmi tím, že abstrahujeme od úroků z různých způsobů financování, daní, které jsou ve státech rozdílně vysoké, způsobů odpisování a podobně. EBITDA umožňuje snadné porovnání ziskovosti firem z různých zemí na základě jednoho ukazatele.

Co nám EBITDA vlastně říká

Jak jistě každý chápe, pro dobře fungující podnik musí být EBITDA kladná. Pokud tomu tak není, je jasné, že se firma nachází ve velkých existenčních potížích. Čím vyšší kladné číslo EBITDA vykazuje, tím lépe. Kladné hodnoty však nutně ještě nemusí znamenat, že firma generuje zisk. Je to dáno tím, že v tomto indikátoru nejsou zahrnuté právě daně, odpisy, kapitálové výdaje apod.

Kromě základní verze EBITDA existují také různé složitější verze tohoto ukazatele, které se označují podle toho, jaké části se od původního výsledku ještě odečítají. Další verzí je tedy EBIT. Výpočet tohoto indikátoru je stejný jako v předchozím případě, pouze ještě navíc odečteme odpisy:

EBIT = výnosy – náklady – odpisy

Následující verzí je EBT:

EBT = výnosy – náklady – odpisy – úroky

Poslední verzí je EAT:

EAT = výnosy – náklady – odpisy – úroky – daně

EAT představuje čistý zisk za určité hospodářské období.

Kromě výše zmíněných modifikací se ještě můžeme setkat s pojmem “marže Ebitda”. Ta se vypočítá následujícím způsobem:

Marže EBITDA = EBITDA / celkové tržby * 100

Výsledek vyjde v procentech.

S pomocí ukazatele EBITDA a jeho různých modifikací hodnotí investoři výkonnost firem. Proto mnoho internetových portálů zaměřených na sledování výkonnosti akciových podniků poskytuje mimo jiné i informace o tomto indikátoru. Protože však EBITDA podle americké Komise pro cenné papíry (SEC) není obecně přijatý ukazatel, nepoužívají jej všechny firmy. Takové firmy tento ukazatel nahradí ukazatelem čistého příjmu.